>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
เมนูหลัก
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 เเบ่งออกเป็น 7 ฝ่ายดังนี้ 
    1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1.1.ควบคุม ตรวจสอบ งานสารบรรณ รับ-ส่ง พิมพ์หนังสือเเละเอกสารราชการ บริหาร ค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
           เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามระเบียบเเละมาตรฐานที่กำหนด เเละดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
     1.2.ดำเนินการจัดการประชุมเเละรายงานการประชุม เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ เเละ บรรลุวัตถุประสงค์
          ของหน่วยงาน
      1.3.ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้นในการเเต่งตั้ง ย้าย เลื่อน โอน ลาออก บำเหน็จบำนาญของบุคลาการ
           เพื่อให้การบริการทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      1.4.ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้นการสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
           ลูกจ้างเพื่อให้การบริหารงานลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      1.5.ดำเนินการประเมินผลเบื้องต้น การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนเเละค่าจ้าง ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
           เเละค่าตอบเเทนของพนักงานราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส เเละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
      1.6.ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงินเเละบัญชี เเละการจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงินควบคุม งบประมาณ การจัดทำรายงานเเสดง
           ฐานะทางการเงิน เเละบริหารต้นทุนผลผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเเละข้อกำหนด
      1.7.ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาการจัดทำบัญชีพัสดุการจัดทำระเบียบ การเบิกจ่าย 
           การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย  เเละการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเเละถูกต้องตามกฏหมาย
           ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
      1.8.วางเเผน ดูเเล การจัดสวัสดิการเเละการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
      1.9.ศึกษา พัฒนา เเละประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิ์ภาพด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน
           ก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง
     1.10.ดูเเลงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยเเพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง 
            เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
    1.11.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงาน
           เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 เเบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ
     1.งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        1.1.ดำเนินการงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือเเละเอกสารราชการ
        1.2.พิจารณา กลั่นกรองหนังสือเอกสารเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
        1.3.เเจ้งเวียนหนังสือ ติดตามเร่งรัดงานเเละประสานงานราชการ
        1.4.ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป
        1.5.พิมพ์หนังสือเเละเอกสารราชการ
        1.6.บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวม หนังสือเเละเอกสารทางด้านธุรการ
        1.7.จัดเตรียมการประชุมเเละจัดทำรายงานการประชุม
        1.8.ดำเนินการด้านการบริหารบุคคล
        1.9.จัดสวัสดิการเเละการเสริมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร
       1.10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
     2. งานการเงินเเละบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       2.1.ดำเนินการตรวจสอบใบสำคัญประเภทต่างๆ
       2.2.จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายเงิน
       2.3.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การลงทะเบียนหลักการเบิกจ่าย
       2.4.ควบคุม กำกับการบริหารงานบัญชี การเงิน เเละงบประมาณ
       2.5.การบริหารต้นทุนผลผลิต เเละการบริหารความเสี่ยง
       2.6.จัดทำรายงานเเสดงฐานะทางการเงิน
       2.7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
     3.งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       3.1.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
       3.2.ตรวจสอบเเละดำเนินการบริหารสัญญา
       3.3.จัดทำบัญชีพัสดุ จัดทำทะเบียน การเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ จัดทำรายงานประจำปี การโอน การยืม เเละการจำหน่ายพัสดุ
       3.4.ดำเนินการด้านคลังพัสดุ เช่น การลงทะเบียน การรับ-จ่าย การเก็บรักษา
       3.5.จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภท
       3.6.ดำเนินการบริหารสินทรัพย์
       3.7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2.ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      2.1.ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำเเผนงานก่อสร้าง เเผนงานงบประมาณ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
           ชลประทานขนาดกลางโครงการป้องกันเเละบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเเละโครงการอื่น
           ตามที่กรมมอบหมาย เพื่อจัดทำเเผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF)  
           เพื่อเป็นเเผนในการพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดกลาง
     2.2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ การคำนวณปริมาณงานเเละ จัดทำประมาณการค่าก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เเละข้อกำหนดต่างๆ 
          เพื่อประกอบการเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     2.3.วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปริมาณวัสดุก่อสร้าง เเละเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เเละ
          ข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้งานก่อสร้างเเล้วเสร็จตามเเผนงานที่กำหนด
     2.4.ศึกษา เเละจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบืองต้น (Reconnaissance Report) โครงการต่างๆในความรับผิดชอบ 
          เพื่อประกอบการวางเเผนพัฒนาโครงการชลประทานขนาดกลาง          
     2.5.จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เเละเอกสารประกวดราคา เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจน 
          บริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ เป้าหมายที่กำหนด
    2.6.ศึกษา วิจัย วัสดุจากเเหล่งก่อสร้างในสนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดความประหยัดเเละ
         ความคุ้มค่า
    2.7.ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างในห้องปฏิบัติการ เเละทดสอบคุณภาพงานดิน งานคอนกรีตเเละงานอื่นๆในสนาม 
         เพื่อให้เกิดการควบคุมสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้เเละคุณภาพงานก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด รายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
         ตามมาตรฐานที่กรมกำหนด
    2.8.ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้างทั้งก่อนเเละระหว่างการก่อสร้าง โครงการต่างๆในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานกก่อสร้าง
         ตรงตามเเบบรูปรายการที่กำหนด
    2.9.ติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เเละผลงานก่อสร้าง โครงการต่างๆในควารับผิดชอบเพื่อให้
        การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเเละผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด       
  2.10.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้
         การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด     
 3.ฝ่ายก่อสร้างที่1-4 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   3.1.วางเเผน ประสานงาน งานก่อสร้าง โดยคำนวนปริมาณงานเเละวัสดุก่อสร้าง กำหนดขั้นนตอนการก่อสร้างเเละตรวจสอบ
        เเหล่งวัสดุเพื่อให้งานก่อสร้างเป้นไปตามหลักวิชาการ
   3.2.ดำเนินการก่อสร้าง เเละแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุสู่ความสำเร็จ
   3.3.ควบคุม ดูเเล งานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน 
         ข้อกำหนดเเล้วเสร็จตามเเผนงบประมาณที่ได้รับ
   3.4.วางเเผน ประสานงาน ในด้านการขอใช้พื้นที่ จากหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือผู้ดูเเลพื้นที่ในเขตก่อสร้าง การได้มาซึ้งที่ดิน 
        เพื่อจัดเข้าเเผนงานโครงการเเละมีความพร้อมในการก่อสร้าง
   3.5.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนรวม
        ของประชาชน
   3.6.จัดทำเเละรวบรวมเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างที่เเล้วเสร็จให้โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดูเเลบำรุงรักษา
        เเละใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการน้ำต่อผู้บริการ 
   3.7.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงาน
        เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4.ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    4.1.วางเเผน ควบคุม การใช้เครื่องจักร เครื่องมือเเละยานพาหนะให้เพียงพอ พร้อมใช้งานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จ
    4.2.ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือเเละยานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ
         ต่อเนื่องเเละทั่วถึง
    4.3.ควบคุม ให้บริการไฟฟ้า ประปา เเละระบบสื่อสารให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพต่อเนื่องเเละทั่วถึง
    4.4.ดำเนินการควบคุม การติดตั้ง เเละดูเเลรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารเเละเครื่องกลเพื่อให้ได้มาตรฐานถูกต้อง
         ตามเเบบรูปที่กำหนดเเละให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ 
    4.5.กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรม เครื่องกลไฟฟ้า ประปา ให้ถูกต้องตาม
         หลักวิชาการเพื่อให้สามารถนำไปจัดหาด้านพัสดุเเละควบคุมการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
    4.6.จัดทำรายงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เเละยานพาหนะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด
    4.7.ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็น
         ไปตามเป้าหมายที่กำหนด
    

                           
     
  
  
   
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เมนูหลัก
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564