แผนผังเวบไซด์
หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
กลุ่มงานภายใน
สารสนเทศ
การจัดการความรู้
สายด่วนกรมชล
งานก่อสร้างของ สกก.5 ปี 2561
- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย
- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย
- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย
- ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย จังหวัดหนองคาย
- ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
- โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จของ สกก.5
โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล  จังหวัดเลย
สถานที่ตั้ง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
ลักษณะโครงการ
- ประตูระบายน้ำขนาดบานระบายตรง กว้าง 3 ม. จำนวน 2 ช่อง
- ฝายยางความสูง 1ม. ความยาว 60.6 ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 2,000 ไร่ ฤดูแล้ง 1,200 ไร่

โครงการอ่างฯ ห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ลักษณะโครงการ
- อ่างเก็บน้ำ(แล้วเสร็จ) พร้อมระบบคลองส่งน้ำ (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 20.80 ล้าน ลบ.ม.
- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 12,000 ไร่

โครงการน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
ลักษณะโครงการ
- อ่างเก็บน้ำ(แล้วเสร็จ) พร้อมระบบคลองส่งน้ำ (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 35.807 ล้าน ลบ.ม.
- ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 48.984 ล้าน ลบ.ม.
- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 59,592 ไร่

โครงการอ่างฯห้วยตะคองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ลักษณะโครงการ
- ทำนบดินชนิด Zone Type สูง 19 ม.
- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 8.40 ล้าน ลบ.ม.
- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 8,800 ไร่