>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
35 องค์ความรู้

เมนูหลัก
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองการเงินและบัญชี
 3. สำนักกฏหมายและที่ดิน
 4. กองแผนงาน
 5. กองพัสดุ
 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สำนักเครื่องจักรกล
 8. สำนักบริหารโครงการ
 9. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. สำนักวิจัยและพัฒนา
 11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 15. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
 16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 17. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 18. กองประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 19. สำนักชลประทานที่ 1    (เชียงใหม่)
 20. สำนักชลประทานที่ 2    (ลำปาง)
 21. สำนักชลประทานที่ 3    (พิษณุโลก)
 22. สำนักชลประทานที่ 4    (กำเเพงเพชร)
 23. สำนักชลประทานที่ 5    (อุดรธานี)
 24. สำนักชลประทานที่ 6    (ขอนเเก่น)
 25. สำนักชลประทานที่ 7    (อุบลราชธานี)
 26. สำนักชลประทานที่ 8    (นครราชสีมา)
 27. สำนักชลประทานที่ 9   (ชลบุรี)
 28. สำนักชลประทานที่ 10  (ลพบุรี)
 29. สำนักชลประทานที่ 11  (นนทบุรี)
 30. สำนักชลประทานที่ 12  (ชัยนาท)
 31. สำนักชลประทานที่ 13  (กาญจนบุรี)
 32. สำนักชลประทานที่ 14  (ประจวบคีรีขันธ์)
 33. สำนักชลประทานที่ 15  (นครศรีธรรมราช)
 34. สำนักชลประทานที่ 16  (สงขลา)
 35. สำนักชลประทานที่ 17  (นราธิวาส)
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564