>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
คู่มือการปฎิบัติงาน
เมนูหลัก
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
    รายการคู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจหลัก
1    เอกสารแนะนำการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ   
2    คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(PBMS)    
  คู่มือปฏิบัติงาน ด้านวางโครงการ    
4    คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านปรับปรุงและบำรุงรักษาทาง    
5    คู่มือปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมธรณีสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและด้านธรณีวิทยา    
    5.1. คู่มือการปฏิบัติการวางหมุดหลักฐานชลประทาน   
    5.2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจกันเขต    
    5.3. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจปฐพีกลศาสตร์    
    5.4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และกระบวนการสำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยา    
    5.5. คู่มือปฏิบัติงานส่วนสำรวจทำแผนที่ทางภาพถ่าย  
    5.6. คู่มือการปฏิบัติงานหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง    
6    คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านการออกแบบ    
    6.1. กระบวนการออกแบบหัวงาน และอาคารประกอบ   
    6.2. กระบวนการออกแบบระบบชลประทาน และอาคารประกอบ    
    6.3. กระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา และอาคารประกอบ    
7    คู่มือจัดสรรน้ำกระบวนการสร้างคุณค่าเเละ กระบวนการบริหารเเละจัดการน้ำ
    7.1. คู่มือการคำนวนปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน    
    7.2. คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน    
    7.3. คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ    
    7.4. คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ    
    7.5. คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านจัดสรรน้ำ กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการบริหารจัดการน้ำ   
8    คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง    
    8.1. การส่งมอบ - รับมอบ โครงการก่อสร้าง    
    8.2. การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง    
    8.3. การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง    
    8.4. การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน    
    8.5. กระบวนงานที่สำคัญของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   
    8.6. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้างงานดำเนินการเอง   
    8.7. คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง   
    8.8. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง   
    8.9. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง    
  8.10. คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน   
  8.11. การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานทั้งหมดโดยบริษัทที่ปรึกษา (Full Vision)   
9     การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน   
10    การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์   
11    การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน   
12    การขออนุญาตอื่นๆ   
13    คู่มือการกำกับดูแล การระบายน้ำคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน    
14    คู่มือแนวทางการจัดทำประมาณการและแบบฟอร์มรายการคำนวณ
15    คู่มือ แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ ผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจกรมชลประทาน พ.ศ.2554   
16    คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน   
17    คู่มือ การประเมินความรู้ ความสามารถทักษะสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล พ.ศ.2554   
18    คู่มือการบันทึกข้อมูล E-Form สำหรับระบบงาน PFMS-SP2 E-Form   
รายการคู่มือการปฏิบัติงานสายงานภารกิจสนับสนุน  
1    คู่มือ ดำเนินงาน โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ    
2   คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ของกรมชลประทาน    
3    แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน   
4    คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)    
5    คู่มือการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา    
6    คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมบัญชีพัสดุ    
7    คู่มือการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการคัดเลือก     
8    คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ    
9    คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านคลังพัสดุ    
10   คู่มือการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง    
11   คู่มือการปฏิบัติงานเเนวทางปฏิบัติงานตาม ระบบ GFMIS web Online  ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
12   คู่มือ การเขียนงานวิจัยโดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
13   คู่มือ ตัวชี้วัด PMQA พ.ศ.2554   
14   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
15   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร    
16   คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) สำหรับเจ้าหน้าที่ และการตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล    
17   คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ    
18  คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี    
19  ู่มือการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม    
รายการคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1    คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยเหลือ   
2    คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน   
3    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564