>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
กิจกรรม
วันที่ 25มีนาคม2564 เวลา 10.30 น. นายนิติพัฒน์  บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่2การคาดการณ์การเบิกจ่ายไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ2564ของงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาตลอดจนการเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณปีพ.ศ.2565การจัดหาที่ดินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป พร้อมกำชับให้เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิติพัฒน์  บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5 มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ บุราคร นายช่างชลประทานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่2ร่วมประชุมพิจารณาร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายอภิชาตชุมนุมมณีผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการรวมทั้งรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาข้อวิตกกังวลและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมประธานกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านวังสะพุงประกอบด้วยฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 32 มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5มอบหมายให้ นาย ทศพล บัวผัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าข้ามพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ เพื่อจัดทำรายงานโครงการพิเศษ (SR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเสริมศักดิ์  มินพิมาย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564ครั้งที่5/2564พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 มอบหมายให้ นายอุทิตย์  เชื้อคำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบทรัพย์สินโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยดำเนินการสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานทุกชนิดตามความเป็นจริงตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 


วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมี นายทศพล บัวผัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 24
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายมานะ  กองสุข  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยาง บ้านวังสะพุง ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร   อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 25    
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.45 น. นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) และคลองซอยคลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 12 สาย และท่อส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกร จำนวน 1,800 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 202 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 54 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายนิติพัฒน์  บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลาง
ที่ 5 นายเสริมศักดิ์  มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บ
น้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายทศพล บัวผัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ให้การต้อนรับ
พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ผลงานสะสมปี 2564 ร้อยละ 73 ผลงานสะสมทั้งโครงการร้อยละ 31
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูน ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมร่วมกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่ได้รับประโยชน์ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปูนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านนายางใต้ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูน 100 %

เมนูหลัก
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564