>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<

คลังความรู้
เมนูหลัก
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
ด้านวิศวกรรม
  • การก่อสร้าง Concrete Formwork สําหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารระบายน้ำล้น
  • โครงการน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเลย โดยนายจิรัฏฐวัฒน์ เมืองแพน
ด้านบริหารบุคคล
ด้านงานธุรการ   
ด้านการเงินและบัญชี   
ด้านงานพัสดุ   
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
          - ข้อ 71 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
          - ข้อ 72 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
          - ข้อ 73 หน้าที่ของผู้ควบคุม
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564