>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดหาเเหล่งน้ำเเละเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
   
โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการป้องกันเเละบรรเทาภัยจากน้ำ
  รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานก่อสร้าง งบประมาณปี 2565 ของ สกก.5 จำนวนทั้งหมด 7 โครงการ

 • ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.67 กม. ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย (2559 - 2566)
 • ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.42 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          จังหวัดอุดรธานี  (2563 - 2567)
 • ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          จังหวัดสกลนคร (2561 - 2568)
 • ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย (2563 - 2565)
 • ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย (2563 - 2565)
 • แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ  (ระยะที่ 2)  โครงการแก้มลิงบ้านหนองอ้อ จังหวัดหนองคาย (2565-2567)
 • ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์  9,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยเป จังหวัดหนองคาย (2565-2567)


เมนูหลัก
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
งานก่อสร้าง งบประมาณปี 2566 ของ สกก.5 จำนวนทั้งหมด 5 โครงการ

 • แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่2) โครงการแก้มลิงหนองอ้อ จังหวัดหนองคาย
 • ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
 • ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลิ้นควาย จังหวัดเลย
 • ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
 • ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์  9,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยเป จังหวัดหนองคาย
web counter