>>>> ยิ ดี ต้ รั   เข้าสู่เว็บไซต์ของ  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กรมชลประทาน <<<<<
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ
  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานาชการที่มีการพิจารณาอนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในทุกเรื่องของการขออนุญาตจากทางราชการ ให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แก้ไขปัญหาเเละความยุ่งยากต่างๆความไม่สะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการให้กับประชาชน ป้องกันการทุจริต เเละเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันของประเทศ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากพระราชบัญญัติ คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น การให้บริการภาครัฐมีมาตรฐานเเน่นอน ชัดเจน เเละรวดเร็ว เเละลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ดำเนินการตามกฏหมายนี้ รัฐมีมาตรการดำเนินการเช่น
 • ทางการปกครอง อาจโยกย้ายผู้รับผิดชอบออกจากตำเเหน่ง
 • อาจต้องถูกตั้งกรรมการสวบสวนทางวินัย
 • อาจต้องโดนคดีอาญา ตาม ม.157
 • อาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ขออนุญาต เป็นต้น
      กรมชลประทาน จึงได้เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการรจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาเป็นประธานคณะทำงาน ต่อมาคณะทำงานได้เเต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด้านการขออนุญาติใช้พื้นที่เเละด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำเเละบำรุงรักษา ตามกรอบเเนวทางที่คณะทำงานย่อยกำหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 (ผชช.ชป.11) เป้นประธานคณะทำงานย่อย เเละผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาสำนักบริหารจัดการน้ำเเละอุทกวิทยา (ผปบ.บอ.) เป็นคณะทำงานย่อยเเละเลขานุการ ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน33 คู่มือ โดยเเบ่งหมวดหมู่การขออนุญาตไว้ 4 ประเภท ดังงี้
 1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ
 2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ
 3. การขออนุญาติเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 3 คู่มือ
 4. ด้านอื่น ๆ จำนวน 2 คู่มือ
สำนักบริหารจัดการน้ำเเละอุทกวิทยาโดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทานในฐานะคณะทำงานย่อยเเละเลขานุการได้รวบรวมเเละดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่เเละด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำเเละบำรุงรักษาจำนวน33คู่มือในระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมติที่ประชุมคณะทำงานย่อย เเละได้รับการอนุมัติเผยเเพร่โดยสำนักงาน ก.พ.ร เเล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
    
(1) การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ
 1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางนํ้าชลประทาน
 2. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางนํ้าชลประทาน
 3. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน
 4. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อฝังท่อก๊าซและท่อนํ้ามัน
 5. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อระบายนํ้าที่ผ่านระบบบําบัดนํ้าเสยลงทางนํ้าชลประทาน
 6. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้นํ้าชลประทานตั้งโรงสูบนํ้าและวางท่อส่งนํ้า
 7. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อปักเสาพาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้าโทรศัพท์ในเขตชลประทาน
 8. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลองคันกั้นนํ้าและถนนชลประทาน
 9. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
 10. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างสงปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน
 11. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บนํ้าและแหล่งนํ้าต่างๆของกรมชลประทานเพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 12. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อเลียงปลาในกระชัง
 13. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อขุดลอก
 14. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางนํ้าชลประทาน(2) การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน 14 คู่มือ มีดังนี้ คือ
 1. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
 2. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
 3. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อวางท่อประปาในเขตชลประทาน
 4. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อฝังท่อก๊าซ เเละท่อน้ำมัน
 5. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อระบายน้ำที่ผ่านระบบบำน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน
 6. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำเเละวางท่อส่งน้ำ
 7. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน
 8. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนนเเละปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ำเเละถนนชลประทาน
 9. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม
 10. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่ดินกรมชลประทาน
 11. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ เเละเเหล่งน้ำต่างๆของกรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 12. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง
 13. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อขุดลอก
 14. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน
เมนูหลัก
เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เกี่ยวกับโครงการ
โครงการก่อสร้าง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564